† Gedenkstätte


Obergefreiter der Reserve
Peter   OTTUM

*1. November 1962
† 17. Mai 1987

Feldwebel der Reserve
Dieter   MÜLLER

*16. Juni 1953
† 2. September 1993


Oberfeldwebel der Reserve
Thomas   LICHT

*8. November 1957
† 8. Juli 2002

Förderer
Peter   FRIEDMANN

*20. Mai 1968
† 5. November 2002


exLeg. 1eve classe
Horst   SAUERWALD

*7. Februar 1932
† 18. Dezember 2005

Hauptfeldwebel der Reserve
Torsten   ZEIDLER

*28. Juni 1968
† 11. Juli 2011


Förderer
Horst   SCHÖNBACH

*4. Juli 1940
† 17. Oktober 2019


In Gedenken an unsere Kameraden & Freunde der Reservistenkameradschaft (nicht Mitglieder)

StFw d.R.
K. Zeller

Hptm d.R.
M. Meyer-Bertram

OStFw d.R.
J. Christ

StFw d.R.
H. Friede

CPL-Chef Res (LUX)
M. Zago

StUffz d.R.
K. Walter

Frau
G. Abels-Lahr

OTL d.R.
E. Erler

OStFw a.D.
K. Wehrum sen.